Regulamin

Regulamin Serwisu z Ogłoszeniami o Pracę

1. Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Edukando.pl, dostępnego pod adresem www.edukando.pl

1.2. Serwis Edukando.pl (zwany dalej „Serwisem”) jest platformą umożliwiającą publikowanie ogłoszeń o pracy oraz przeglądanie tych ogłoszeń przez użytkowników. Prowadzony jest przez firmę NOVUS zarejestrowaną pod adresm: Al. Krzywoustego 4/1 40-870 Katowice. NIP 627-240-92-84, tel. 539059614, kontakt@edukando.pl

2. Definicje

2.1. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.

2.2. Ogłoszeniodawca – Użytkownik publikujący ogłoszenie o pracę w Serwisie.

2.3. Ogłoszenie – informacja dotycząca oferty pracy zamieszczona w Serwisie przez Ogłoszeniodawcę.

3. Warunki Korzystania z Serwisu

3.1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz zasad współżycia społecznego podczas korzystania z Serwisu.

3.2. Użytkownik zobowiązuje się do podawania prawdziwych i aktualnych danych.

3.3. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji ogłoszenia, które narusza obowiązujące przepisy prawa, zasady etyki zawodowej lub dobre obyczaje.

4. Odpowiedzialność

4.1. Ogłoszeniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za treść zamieszczonego ogłoszenia.

4.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz za działania podjęte na podstawie informacji zawartych w ogłoszeniach.

5. Prawa Autorskie

5.1. Użytkownik oświadcza, że zamieszczone przez niego materiały (np. teksty, grafiki) są jego własnością lub posiada do nich stosowne prawa lub zgody.

6. Prywatność i Ochrona Danych Osobowych

6.1. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz polityką prywatności opublikowaną na stronie Serwisu.

6.2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem z Serwisu oraz w celach marketingowych, o ile wyraził na to zgodę.

7. Postanowienia Końcowe

7.1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji na stronie Serwisu.

7.2. Wszelkie spory wynikające z korzystania z Serwisu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby administratora Serwisu.

7.3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.